Close

I. Základní pojmy

Webová stránka www.softconic.cz je automatizovaný marketingový nástroj pro publikaci zpětných odkazů provozovaný provozovatelem.

Provozovatel:

123jobs Media s.r.o., Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6

IČ: 053 34 969

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262103

Bankovní spojení: č.ú. 848757/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

IBAN: CZ33 5500 0000 0000 0084 8757

SWIFT: RZBCCZPP

Objednatel:

Právnická osoba či fyzická osoba – podnikatel, která uzavře s provozovatelem smlouvu o poskytování služeb prostřednictvím www.softconic.cz.

II. Nabídka služeb, ceník

Webová stránka Softconic.cz poskytuje podnikatelům služby v oblasti publikace zpětných odkazů, linkbuildingu a dalšího relevantního obsahu.

Nabídka Služeb a cena služeb se řídí platným ceníkem uveřejněným na www.softconic.cz (dále jen „Ceník“).

Nabídka Služeb a jejich cena může být sjednána individuálně odchylně v závislosti na rozsahu potřeb Objednatele. 

Ceny a rozsah poskytovaných Služeb se mohou měnit v závislosti na vývoji trhu, návštěvnosti webu atd.

Objednatel má právo přístupu k objednaným Službám po přijetí platby provozovatelem za vybranou službu.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah, cenu nebo specifikaci služeb dle vlastního uvážení. Tato změna však nemá vliv na již uzavřené smlouvy s Objednateli.

Základní službou poskytovanou objednatelům je publikace zpětných odkazů prostřednictvím webu www.softconic.cz (dále jen „Služby“). 

Jednotlivé Služby jsou specifikovány v Ceníku.

III. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Provozovatel přijímá objednávky Objednatelů na publikaci zpětných odkazů prostřednictvím webu www.softconic.cz, a to přes elektronický formulář na www.softconic.cz. 

Objednatel vyplní název/jméno, IČ, sídlo, kontaktní osobu, kontaktní e-mail. 

Odesláním objednávky Objednatel potvrzuje, že se s podmínkami uzavření smlouvy a Ceníkem seznámil.

Objednatel bere na vědomí, že Objednávka je Provozovatelem elektronicky potvrzována na kontaktní e-mail Objednatele.

Objednávka je realizována Provozovatelem a smlouva o poskytnutí Služeb je uzavřena konkludentně okamžikem zahájení poskytování Služby Provozovatelem, tedy okamžikem publikace zpětných odkazů dle objednaných Služeb.

Provozovatel může uzavření smlouvy odmítnout v případě, že:

– Objednatel v minulosti porušil závazky vůči Provozovateli nebo má závazek po lhůtě splatnosti

– objednávka je v rozporu s dobrými mravy

– objednávka je v rozporu s Etickým kodexem Provozovatele

IV. Publikace obsahu

Provozovatel se zavazuje publikovat Služby dle  podmínek smlouvy uzavřené s Objednatelem.

Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit plnění ze smlouvy v těchto případech:

– publikovaný obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy

– publikovaný obsah by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele nebo třetích osob

– publikovaný obsah porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová

– publikovaný obsah podněcuje nenávist vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení

– publikovaný obsah obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání nebo podnikání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí úmyslnou újmu

V. Platební podmínky, fakturace

Objednatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za služby cenu dle Ceníku, nebyla-li cena sjednána odchylně.

Cena je splatná před poskytnutím Služeb na základě zaslané výzvy Provozovatele k úhradě bankovním převodem.

Objednatel souhlasí s vystavením a zasláním daňového dokladu v elektronické podobě po úhradě Služeb.

Provozovatel není plátcem DPH. V případě, že se Provozovatel stane plátcem DPH, bude k cenám uvedeným v Ceníku připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.

VI. Reklamace

Objednatel má právo na reklamaci Služeb v případě, že se chyba vyskytla na straně Provozovatele. 

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dnů ode dne, kdy Objednatel chybu zjistil nebo při náležité pozornosti mohl zjistit, nejpozději však do 2 měsíců ode dne publikování Služby.

Reklamaci je Objednatel oprávněn učinit e-mailem na info@softconic.cz. Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit nejpozději do 10 pracovních dnů.

VII. Odpovědnost Provozovatele

Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování Služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení pod.) nebo v případě, kdy důvod přerušení poskytování Služeb leží na straně Objednatele.

Provozovatel neodpovídá za obsahovou část publikovaného obsahu, za jazykovou a gramatickou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v publikovaném obsahu.

VIII. Ochrana osobních údajů – informace o zpracovávání osobních údajů

Provozovatel jako správce osobních údajů (dále též „správce“) poskytuje tímto následující informace:

1. Právní základ pro zpracování

– smlouva o poskytnutí Služeb

– poskytování osobních údajů je povinností subjektů údajů – Objednatele, která vyplývá ze smlouvy o poskytnutí Služeb

2. Účel zpracování

– poskytování Služeb podle smlouvy o poskytnutí Služeb uzavřené s Objednatelem

3. Příjemci osobních údajů

– orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

– poskytovatelé účetních a daňových služeb

– další příjemci dle potřeb a pokynů Objednatele

4. Doba zpracování osobních údajů

– osobní údaje budou zpracovány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy zejm. zákona č.499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

5. Práva Objednatele

– právo na přístup k osobním údajům znamená, že Objednatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Objednatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné údaje má Objednatel právo kdykoliv doplnit.

– právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Objednateli zpracovává, avšak pokud jsou splněny určité podmínky a Objednatel o to požádá.

– právo omezení znamená, že Objednatel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracovávání jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Objednatel právo kdykoliv vznést námitku.

– právo na přenositelnost údajů dává Objednateli možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Upozornění:

– právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Objednatelem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

– v případě, že bude Objednatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

IX. Ostatní ujednání

Za obsah a gramatickou správnost publikace obsahu nese v plném rozsahu odpovědnost Objednatel. 

Jestliže obsah Služeb obsahuje jakékoliv grafické znázornění, logo, fotografii nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti, za vypořádání vztahů s autorem takového díla odpovídá výlučně Objednatel v plném rozsahu. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoliv práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování služeb Objednateli bez nároku Objednatele na kompenzaci, pokud Objednatel závažným způsobem porušuje smlouvu, zejména pokud:

– Objednatel jedná v rozporu se smlouvou a/nebo s těmito obchodními podmínkami a/nebo s dobrými mravy, a pokud by zejména na základě negativních ohlasů mohlo dojít k poškození dobrého jména Provozovatele a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných služeb.

Provozovatel a Objednatel se dohodli, že spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány výlučně u soudu podle sídla Provozovatele.

Tyto Obchodní podmínky a platný Ceník tvoří nedílnou součást smlouvy.


Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2023.

Softconic.cz | 123jobs Media s.r.o.