Close

Provozovatel jako správce osobních údajů (dále též „správce“) poskytuje tímto následující informace:

1. Právní základ pro zpracování

– smlouva o poskytnutí Služeb

– poskytování osobních údajů je povinností subjektů údajů – Objednatele, která vyplývá ze smlouvy o poskytnutí Služeb

2. Účel zpracování

– poskytování Služeb podle smlouvy o poskytnutí Služeb uzavřené s Objednatelem

3. Příjemci osobních údajů

– orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

– poskytovatelé účetních a daňových služeb

– další příjemci dle potřeb a pokynů Objednatele

4. Doba zpracování osobních údajů

– osobní údaje budou zpracovány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy zejm. zákona č.499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

5. Práva Objednatele

– právo na přístup k osobním údajům znamená, že Objednatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Objednatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné údaje má Objednatel právo kdykoliv doplnit.

– právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Objednateli zpracovává, avšak pokud jsou splněny určité podmínky a Objednatel o to požádá.

– právo omezení znamená, že Objednatel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracovávání jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Objednatel právo kdykoliv vznést námitku.

– právo na přenositelnost údajů dává Objednateli možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Upozornění:

– právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Objednatelem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

– v případě, že bude Objednatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Softconic.cz | 123jobs Media s.r.o.